Acte necesare

 • - Cerere de executare
 • care va conţine obligatoriu numele, prenumele şi domiciliul, sau reşedinţa părţilor, sau după caz, denumirea şi sediul, titlul executoriu, obligaţia care se cere a fi executată silit, valoarea pretenţiilor şi modalitatea de executare solicitată.

 • - Copie act de identitate
 • al părţii ce solicită executarea silită în cazul persoanelor fizice sau certificat de înregistrare la Registrul Comerţului pentru persoane juridice.

 • - Dovada calităţii de reprezentant
 • (împuternicire avocaţială, contract de mandat, procură, etc.) dacă este cazul.

 • - Titlul executoriu în original
 • (hotărâre judecătorească, hotărâre arbitrală, bilet la ordin, cambie, filă CEC, contract de împrumut, contract de credit, contract de fidejusiune, contract de leasing, contract de asistenţă juridică, etc.).

 • - Copii ale titlului executoriu
 • în funcţie de numărul debitorilor şi forma de executare (se vor stabili împreuna cu executorul judecătoresc).

 • - Dovezi privind cheltuielile făcute
 • în scopul executării: dactilografiere, xerocopiere, deplasare, solicitare informaţii, consultare avocat, executor, etc. (în lipsa dovezilor cheltuielile nu vor fi avute în vedere).

 • - Copii legalizate
 • ale rapoartelor de expertiza (dacă există).

 • - Orice alte acte
 • despre care se apreciază ca ar fi necesare soluţionării dosarului.

 • - Onorariul executorului judecatoresc
 • si cheltuielile de executare silita se stabilesc de catre executorul judecatoresc de comun acord cu creditorul.


Acte necesare notifica/oferta reala de plata

 • - Notificarea in 3 (trei) exemplare;
 • - Onorariul executorului judecatoresc se stabileste de comun acord cu creditorul.

Unde ne gasiti !

Adresa:

Ploiesti, str. Stefan cel Mare nr. 6, et.1,
jud. Prahova

Telefon

0244/520080

Fax

0244/520080

Mobil

0744851593

E-mail

calin_tarean@yahoo.com